มะเร็งหายด้วยน้ำปัสสาวะ กับแพทย์วิถีธรรม

รายงานกรณีศึกษา โรคมะเร็ง กับการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์วิถีธรรม

1. เรือนแก้ว สว่างวงษ์

จบการศึกษาปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยบูรพา
อายุ 53 ปี
อาชีพ เคยเป็นเจ้าที่บริหารสถาบันการเงิน
โรคที่เป็น มะเร็งรังไข่ ระยะ 3
ดูแลแพทย์แผนปัจจุบัน 16 พฤศจิกายน ถึง 26 ธันวาคม2560
ดูแลด้วยแพทย์วิถีธรรม 15 มกราคม 2560 ถึง ปัจจุบัน
ปัจจุบัน ผลเลือดปกติ ร่างกายแข็งแรงกว่าเดิ่มมาก

2. สายพิมพ์ ลิ้มไพบูลย์

จบการศึกษา ปริญญาตรี
ครุศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อายุ 59 ปี
ตำแหน่ง(อดีต) เจ้าหน้าที่ กองแผนงานและประเมินผล กรมป่าไม้
อาชีพ จิตอาสา
โรคที่เป็น มะเร็ง เต้านม
ปัจจุบันแข็งแรง
รักษาแพทย์ปัจจุบัน 2 ปี (เมษายน 2549 ถึง ธันวาคม2551)
ดูแลแพทย์วิถีธรรม 11 ปี

3. แสงอรุณ สังคมศิลป์

จบการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อายุ 38 ปี
อาชีพ จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
โรคที่เป็น มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก ระยะ3
ปัจจุบัน แข็งแรง
รักษาแผนปัจจุบัน ปี 2557-2558
เริ่มต้นดูแลแบบแพทย์ เดือน กรกฏาคม 2558 จนถึงปัจจุบัน
ปัจจุบันอาการเจ็บป่วยไม่มีอาการ เป็นแค่ป่วยเล็กน้อย เช่นเป็นหวัด นอกนั้นแข็งแรงดี

4. ภาคภูมิ ยอดปรีชา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์เคมี
มหาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม
การจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อายุ 36 ปี
อาชีพจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
โรคที่เป็นมะเร็งไทรอยด์ ชนิด เมดูลลารี่
รักษาแพทย์ปัจจุบัน (ผ่าตัดอย่างเดียว มีนาคม2558
เริ่มดูแลตามแพทย์วิถีธรรม ประมาณ กุมภาพันธ์ 2558 จนถึงปัจจุบัน
ปัจจุบันอาการเจ็บป่วยมะเร็ง ไม่มีอาการใด ๆ มีแต่เจ็บป่วยทั่ว ๆ ไป เช่น หวัด ภูมิแพ้อากาศ เมื่อยเนื้อ เมื่อยตัว เป็นต้น

รายชื่อผู้วิพากษ์

1. นางเอมอร ศรีทองฉิม
อายุ 55 ปี
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
2. นางชมเพลิน พรหมจินดา
อายุ 55 ปี
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อดีตพยาบาลวิชาชีพ เชี่ยวชาญการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
3. นางสุวิมล มณีโชติ
อายุ 56 ปี
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี ตรัง
4. นางนฤมล เฉ่งไล่
อายุ 49 ปี
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญพิเศษ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง