Tag: น้ำปัสสาวะ พุทธโอสถ

น้ำปัสสาวะรักษาโรค ยาดีที่ทรงคุณค่า แต่ถูกบดบัง

พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องการใช้น้ำปัสสาวะในพระไตรปิฏก ซึ่งนักวิชาการหรือคนประเภทที่หลงคิดว่าตัวเองเก่งสุด เรียนมามาก ไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์รู้มากกว่านั้น ถ้าคนไม่ศรัทธาพระพุทธเจ้า จะไม่เชื่อเรื่องน้ำปัสสาวะเลย ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้น คัมภีรา (ลึกซึ้ง) ทททัสสา (เห็นตามได้ยาก) ทรนุโพธา (รู้ตามได้ยาก) ปณีตา (ประณีตไปตามลำดับไม่ข้ามขั้น) อตักกาวจรา (คาดคะเนด้นดำมิได้) นิปณา (ละเอียดลึกซึ้ง) ปัณทิตเวทนียา

Continue reading