Tag: มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

มะเร็งหายด้วยน้ำปัสสาวะ กับแพทย์วิถีธรรม

รายงานกรณีศึกษา โรคมะเร็ง กับการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์วิถีธรรม 1. เรือนแก้ว สว่างวงษ์ จบการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา อายุ 53 ปี อาชีพ เคยเป็นเจ้าที่บริหารสถาบันการเงิน โรคที่เป็น มะเร็งรังไข่ ระยะ 3 ดูแลแพทย์แผนปัจจุบัน 16

Continue reading