Tag: ยา

เหตุที่น้ำปัสสาวะเป็นยา

เหตุที่น้ำปัสสาวะเป็นยา แท้จริงแล้วเขาเป็นยาอยู่สองอัน เหตที่เขาเป็นยา มีสองอัน หนึ่ง…. ตัวเขาเองมีสารและตัวพลังงานที่เป็นยา นี่คือข้อที่หนึ่งนะ ข้อที่สอง… คนที่กล้ากินกล้าใช้น้ำปัสสาวะนั้น คือคนที่กล้าทำลายความรังเกียจในน้ำปัสสาวะ ความรังเกียจเขาเรียกว่า”อัตตา” ความไม่ชอบความผลักเขา เรียกว่า”อัตตา” ปกติตัวรังเกียจในน้ำปัสสาวะ มันเป็นกิเลส มันเป็นมาร มันจะดูดพลังเราไป ไปเยี่ยว (ปัสสาวะ) ทุกวัน

Continue reading